فرماندار: احداث مجتمع فرهنگی و هنری نیاز شهرستان هشترود است