11درصد آموزش های فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد منجر به اشتغال شد