بنده مانع افشای اسامی نیستم/نمایندگانی که پول دریافت کرده اند متهم نیستند