سینمای ایران را باید الگو قرار داد/پیشینه فرهنگی ایران در سینمای این کشور به خوبی قابل مشاهده است