شاخص کل بورس با افت 672 واحدی وارد کانال 64 هزارتایی شد