گزارش از فعالیت انتخاباتی حامیان سعید جلیلی در بیرجند