نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق همان 16 درصد است