تمرکز زدایی در حوزه صنعت گردشگری گلستان اجرا می شود