مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت پرداخت نوين آرين برگزار شد