بلان: خيلي به موضوع دفاع از عنوان قهرماني فکر نمي‌کنم