کامیون تریلی با بار هندوانه در جاده ماکو در آتش سوخت