نظرسنجی پیو: پس از گذشت 40 سال از جنگی بحث برانگیز، ...