دروازه‌ بان ایرانی به رئال سن‌خوزه آمریکا پیوست + عکس