افزايش سهم شركت‌هاي ريلي براي تامين مالي پروژه‌ها از طريق بازار سرمايه