مهمترین رسالت امور زندانها بازپروری و اصلاح رفتار مددجویان است