توسعه آموزش در گرو حمایت از افزایش کیفیت دانشگاههاست