تخت شیرین اثری تاریخی و برجای مانده از افسانه های کهن