22 معلم برگزیده استانی و یک معلم نمونه کشوری از گیلان معرفی شدند