مقدمات لازم برای اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در حال بررسی است