علی کریمی :هر چیزی به موقع اش سراغتان می آید،صبور باشید