مشکل حل نشدنی مکان برگزاری نمایشگاه /فقری فرهنگی که بلای جان کشور است