علی مطهری در واکنش به هجمه تندروها : تهدید گروه های مخالف و تندرو در دانشگاه ها «فقط حرف» است