هدف گذاری برای رشد بیش از 20 درصدی در استخراج مواد معدنی