کشورهای غربی باید از سیاست‌بازی در خصوص مبارزه با فساد پرهیز کنند