ضرورت تعیین استراتژی هماهنگ ایمنی غذا و تغذیه در ایران/ تعهد جهانی به تامین غذا برای مردم