نوش‌آبادی: باید تبعات منفی پیوستن به کنوانسیون برن را بررسی کنیم