کارگران سرمایه اصلی سایپا و افتخار صنعت خودرو کشور هستند