فرزان عاشور زاده به دنبال اولین طلای جهان در 18 سالگی