کنگره شهدای ترور مبارزه حقیقی با تروریسم را برای جهانیان معنا می‌کند