دومین روز سفر کاری وزیر اقتصاد به استان کرمانشاه/ از حضور طیب نیا در مرزهای استان تا بازدید از نخستین