حضور بیش از چهار هزار دانش آموز در مراسم معنوی اعتکاف