نماینده مجلس: جنایات امروز منطقه رابطه مستقیم با کشورهای غربی دارد