حقوق پدیدآورندگان موسیقی بیش از سایر هنرمندان نقض می شود