حاضران و غايبان امّتم را وصيت مي‌كنم كه حرمت اين دختر را پاس بدارند