جان کری: اسرائیل ممکن است به تنهایی به ایران حمله کند، اما پیش از آن ما را در جریان می گذارد