دستیابی به حیات طیبه در گرو اعمالی با پشتوانه شرع و عقل است