۹۲ میلیون لیتر موادسوختی بین روستاییان هرمزگان توزیع شد