در دیدار معاون رییس جمهور با مدیرعامل ایران خودرو مطرح شد؛ سهم ایران خودرو در رشد صنعت کشور