سرمیه گذاری 25 میلیاردی برای بهبود ساختار پردیس دانشگاه‌های غیر انتفاعی