خسروتاج: پیمان پولی ایران و روسیه هنوز نهایی نشده است