مرگ 281 نفر بر اثر برق گرفتگی و مسمومیت منواکسید کربن