بسیاری از بیمارستانهای کشور مرکزی برای درمان سکته معزی ندارند