سربازی که عضو هیات مدیره یک سازمان دولتی شد/ مدیران فراماسونر دولت پهلوی