برقی: جذب مربی خارجی در چنین شرایطی به بیراهه رفتن است