سراسقف کلیسای ارتدوکس قدس: سوریه هدف یک توطئه کثیف و ...