بازار ايران دروازه ورود لهستان به خاورميانه/ سفيرلهستان: تحريم ها نبايد مانع شوند