امضای تفاهمنامه داده شبکه‌های شتاب‌نگاری زلزله با دانشگاه برکلی کالیفرنیا