تصادف ماشین‌های گران قیمت در «تعبیر وارونه یک رویا»!