پادشاه اردن: سایر مذاهب و جوامع جهان در مبارزه با داعش کنار ما بایستند