توزیع بن کارت دانشجویی در شعب بانک صادرات ایران آغاز شد